Общи услови за ползване на уебсайта

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между МДЦ „Дентална Клиника Петър Дучев” АД, наричано по-долу “Dental Care BG” или Операторът, от една страна, и потребителите (наричани по-долу Потребители) на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейн www.dentalcarebg.com (наричан по-долу уебсайта), от друга.

1.2. Уебсайтът се управлява от: Медико-Дентален Център „Дентална Клиника Петър Дучев” АД, регистриран по Търговския закон на Република България, с ЕИК 206192328, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски 124, друг адрес на упражняване на дейността: гр. София п.к. 1715, жк Младост 4, бл. 496, вх. А, имейл адрес: office@clinicaduchev.com, телефон: +359 878 803 099. Медико-Дентален Център „Дентална Клиника Петър Дучев” АД е лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на чл. 16 от Закона за лечебните заведения, регистрирано под номер 2201133503 в регистъра на лечебните заведения, воден от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Орган, осъществяващ контрол върху дейността: Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, адрес: гр. София, 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3.

1.3. Моля, прочетете изцяло тези Общи условия преди да използвате уебсайта ни. С визуализирането на уебсайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

1.4. Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Dental Care BG” и общите условия за ползване на уебсайта, като уреждат отношенията между “Dental Care BG” и всеки един от потребителите.

1.5. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание изпратената заявка за планирано посещение от Потребителя към “Dental Care BG”. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл и пол.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Уебсайт - www.dentalcarebg.com и всички негови подстраници.
Потребител - е всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
Лични данни – всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Услуга -действие с цел предоставяне на възможност за записване на конкретен ден и час за Re-hygiene.
Общи условия – настоящите Общи условия.

3. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

3.1. Чрез уебсайта www.dentalcarebg.com, Потребителите имат възможност да попълнят формата за записване на възможен час и да планират своето посещение при Dental Care BG, както и да се запознаят със съветите на Dental Care BG.

3.2. Чрез уебсайта не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЗАЯВКАТА ЗА ПЛАНИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ

4.1. Операторът идентифицира Потребителите, чрез съхранение на лог-файлове и IP адреса на Потребителя. Операторът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на изпратената и получена заявка за планирано посещение на Потребителя за Re-hygiene при настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, ще включва имена, телефон, адрес, имейл, дата на посещение.

4.2. “Dental Care BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. “Dental Care BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

4.3. Потребителят може да изпрати формата си за заявка за планирано посещение за Re-hygiene към Dental Care BG като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на “Dental Care BG”. При попълване на заявката и преди натискане на виртуалния бутон с текст "Запиши се" или друг аналогичен текст, Потребителят се запознава с Общите условия и отбелязва отметката, с което потвърждава че приема Общите условия. След като отметката е отбелязана, с натискане на виртуалния бутон, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

4.4. “Dental Care BG” може да съхранява лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “Dental Care BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. При попълване на заявката за „Планиране на посещение“, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността и другите изискуеми от електронната форма на “Dental Care BG” данни. В случай на предоставяне на неверни данни “Dental Care BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

5. КАК ДА НАПРАВИМ ЗАЯВКА ЗА ПЛАНИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ

5.1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на “Dental Care BG”, за да изпратят заявка за планирано посещение за RE-hygiene услугата. При липса на свободен час за Re-hygiene услугата “Dental Care BG” си запазва правото да откаже заявката като задължително се свърже с Вас по телефона и или мейла, за да Ви предложи най-удобния час за посещение.

5.2. Потребителите не могат да заявят повече от 1 посещение за запитване за един и същи човек в една заявка.

5.3. За да завърши и изпрати заявката за планирано посещение за Re-hygiene, Потребителят трябва да:

5.3.1. попълни формата за запитване и да посочи конкретна дата и час за неговото бъдещо посещение за Re-hygiene услугата;

5.3.2. се запознае с Общите условия и да отбележи отметката, че се е запознал и приема Общите условия;

5.3.3. се запознае с Декларацията ни за поверителност и да отбележи отметката, че се е запознал с нея и че дава съгласие за обработване на личните му данни

5.4. След като заявката бъде изпратена в рамките на 30 минути в работно време ще получите мейл за потвърждение на планирания от Вас час за посещение. При липса на свободен час за посещение “Dental Care BG” си запазва правото да откаже заявката като задължително се свърже с Вас по телефона и или мейла, за да Ви предложи друг удобен час за Вас.

5.5. “Dental Care BG” има право да откаже да предостави услугите на некоректен Потребител. “Dental Care BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

5.5.1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

5.5.2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Dental Care BG”

5.5.3. са установени системни /три или повече пъти/злоупотреби от Потребителя спрямо “Dental Care BG”.

5.6. Заявките за планирано посещение се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Получаването на потвърждение или отказа на планирания от Вас час и ден за посещение става в рамките на 30 минути в работно време или до 48 часа в извън работно време. За повече информация относно работното време може да проверите в меню контакти.

5.7. Заявката за записване на планиран час се извършва през уебсайта, без задължителна регистрация като използвате бутона "Запиши се". Задължително трябва да посочите дали посещението се отнася за дете или възрастен. С бутона „Изпрати“, Вашата заявка за планирано посещение се изпраща до нашите служители с цел обработка и връщане на потвърждение и или отказ на изпратената заявка. В рамките на 30 минути ще получите мейл за потвърждение на избрания от Вас ден и час за посещение и/или ще получите обаждане и/или мейл за смяна на заявеният от Вас час и/или ден с друг удобен за Вас и/или Ваш член на семейството.

6. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА ПЛАНИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ

6.1. Изпълнението на Вашата заявка за планирано посещение може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

7. ОТКАЗ ОТ ЗАЯВКА ЗА ПЛАНИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ

7.1. Потребителят има право да се откаже от заявката за планирано посещение, без да посочва причина. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “Dental Care BG” за решението си да се откаже от планираното посещение, като ни уведоми чрез имейл на care@clinicaduchev.com или телефонно обаждане: +359 878 803 099.

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Dental Care BG“ (включително новини, публикации, анализи, фотографии и видео съдържание ), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Dental Care BG“ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Dental Care BG“ има правото да претендира обезщетение и за претърпените вреди в пълен размер. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Dental Care BG“.

8.3. „Dental Care BG“ се задължава да полага дължимата грижа, за да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до уебсайта. „Dental Care BG“ има право, но не и задължение, по своя преценка да добавя, актуализира и изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в уебсайта.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, включително пропуснати ползи, които Потребител на уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на уебсайта и достъпа до същия. Използвайки уебсайта, Потребителят поема всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на Потребителя.

9.2. Ако в съдържанието на уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия, Потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

9.3. Потребителите следва да използват уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на уебсайта изобщо.

10. РАЗНИ

10.1. Операторът запазва правото си да изменя настоящите Общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

10.2. В случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.