ДЕКЛАРАЦИЯ–СЪГЛАСИЕ

за обработване на лични данни от субект на лични данни

В качеството ми на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, с тази декларация, СЕ СЪГЛАСЯВАМ за следното:

С настоящата декларация предоставям следните лични данни на Администратора Медико-Дентален център Дентална Клиника Петър Дучев АД: имена, имейл адрес, телефон, информация дете/възрастен желан час и дата за посещение.

Заявявам, че ще уведомя писмено Администратора при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Целта на обработване на личните ми данни е:

I. Планиране на посещение за Re-hygiene услуга;

II. Изпращане по имейл / телефон на информационен бюлетин (нюзлетър), и на рекламни и маркетингови материали

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани от администратора за срок от 2 години, и съм запознат че след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: Медико-Дентален център Дентална Клиника Петър Дучев АД– администратор на лични данни със следните контакти:

Медико-Дентален център Дентална Клиника Петър Дучев АД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 206192328, седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, ул. Георги С. Раковски 124;
друг адрес на упражняване на дейността: гр. София п.к. 1715, жк Младост 4, бл. 496, вх. А,
имейл: care@clinicaduchev.com;
телефон: + 359 878 803 099;
законен представител: д-р Емилия Райчева (Изпълнителен Директор).

Обработващ лични данни: няма.

Предаване на трети страни: няма.

Запознат съм, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:

А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни се обработват, има ли и кои са получателите на данните, срокът на обработване.

Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;

В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:

Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните) при наличието на някое от следните основания:

Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;

Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;

И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора на следния имейл адрес: care@clinicaduchev.com.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на личните ми данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.