ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Декларация за поверителност съдържа подробна информация за това какви действия се извършват с информацията и личните данни, които предоставяте на “Медико-Дентален център Дентална Клиника Петър Дучев” АД (наричано по-долу “Dental Care BG” или Администратора) при използването на сайта www.dentalcarebg.com.

Моля, прочетете внимателно предоставената от нас информация за защита на личните данни. Ако имате въпроси или забележки относно предоставената от нас информация, свържете се с нас на: care@clinicaduchev.com.

1. ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ НАТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за лицата, които посещават нашия интернет сайт www.dentalcarebg.com (по-долу уебсайта).

2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Администратор на лични данни: Медико-Дентален център Дентална Клиника Петър Дучев АД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 206192328, седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, ул. Георги С. Раковски 124;
друг адрес на упражняване на дейността: гр. София п.к. 1715, жк Младост 4, бл. 496, вх. А,
имейл: care@clinicaduchev.com;
телефон: + 359 878 803 099;
законен представител: д-р Емилия Райчева (Изпълнителен Директор).

3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ. ЦЕЛ И ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Администраторът събира и обработва само минималния обем лични данни, които са абсолютно необходими за специфичните нужди, за да Ви позволи да ползвате пълноценно уебсайта и да осъществим комуникация.

Събираме следните лични данни на посетителите на уебсайта:

I. Имена, имейл адрес за контакт, телефон за обратна връзка, информация дете/възрастен и съответно информация за желан час и дата за посещение – при попълване на заявка за планирано посещение;

II. IP адрес на запитващото устройство, URL адрес (изходен URL адрес), прехвърлено количество данни, времето за зареждане, информация относно продукта и версията на съответно използвания браузър, както и името на Вашия интернет доставчик.

III. Бисквитки.

В качеството на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) ще използваме Вашите лични данни, описани по-горе, за следните цели и на следните основания:

Дейност Лични данни Цел на обработване Основание
Попълване на форма за планирано посещение Имена, имейл адрес, телефон, информация дете/възрастен желан час и дата за посещение i. Планиране на посещение за Re-hygiene услуга;
ii. Изпращане по имейл / телефон на информационен бюлетин (нюзлетър), и на рекламни и маркетингови материали
Обработването се основава на съгласие на субекта на лични данни (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД)
Ползване на уебсайта IP адрес, URL адрес, информация за браузъра и др. данни за крайното устройство За да защитим легитимния си интерес, трябва да използваме въпросните данни:
- За да следим как се използва уебсайтът. Това ни помага да установяваме и предотвратяваме опити за нарушения и други нерегламентирани действия по отношение на уебсайта
- За да предоставим на посетителите на уебсайта сигурен достъп и комфортно ползване на уебсайта;
- За да можем да подобрим вида и обема информация на уебсайта и начина, по който е представена и да предоставим по-добра услуга на потребителите на уебсайта, за да подобрим услугите, включително за създаване на нови функционалности на уебсайта;
За да защитим сигурността и ефективното функциониране на уебсайта и на информационната ни система.
Обработването се основава на легитимен интерес на администратора (чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД)
Ползване на уебсайта Бисквитки За да защитим легитимния си интерес, използваме бисквитки:
- За да може уебсайтът да функционира нормално;
- За да вземаме информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване.
За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.
Обработването се основава на легитимен интерес на администратора (чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД)

Независимо от причината за предоставяне на Вашите лични данни, ние препоръчваме да не предоставяте специални (чувствителни) лични данни (като напр. данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, генетични данни, биометрични данни и др.) или други допълнителни лични данни и информация.

4. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

“Dental Care BG” съхранява лични данни на потребителите на уебсайта само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази декларация за поверителност.

Ще съхраняваме Вашите лични данни не повече от 2 (две) години.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Декларираме, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни с трети лица. Вашите данни няма да се трансферират в трети страни, извън Европейския съюз.

6. КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ПО СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИЛАГАМЕ

В съответствие с европейската регламентация за защита на личните данни ние съблюдаваме съответните процедури за предотвратяване на неупълномощен достъп до личните данни, както и злоупотребата с тях.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа.

7. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ И КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ

Вашите права във връзка с настоящото събиране и обработване на личните ви данни при ползването на уебсайта са следните:

Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:

I. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

II. За спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

III. По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

IV. За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.